Co to jest integracja sensoryczna?

 Integracja sensoryczna (wg Ayres) jest to proces neurologiczny, w którym mózg odbiera pochodzące ze wszystkich zmysłów informacje, rozpoznając je, interpretuje, segreguje oraz łącze ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, w celu wykorzystania ich do wytworzenia adekwatnej reakcji organizmu, uwzględniającej zmieniające się warunki otoczenia. Inaczej, jest to taka organizacja wrażeń, by mogły zostać właściwie użyte do celowego, efektywnego działania.

 Terapia integracji sensorycznej – działania lecznicze, na które składa się stymulacja sensoryczna prowadząca do odpowiednich reakcji adaptacyjnych, zgodnych z neurologicznymi potrzebami dziecka. Terapia ta polega zwykle na aktywności ruchowej całego ciała, w dużej mierze spontanicznej- wybieranej przez samo dziecko, dostarczającej wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Z reguły nie obejmuje zadań przy stoliku, ćwiczenia czytania czy treningu mowy. Celem terapii SI jest poprawa sposobu przetwarzania i organizowania przez mózg docierających do niego doznań sensorycznych. (E.Grzybowska)

 Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

 Terapia ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko wykonując proste czynności bawi się i uczy jednocześnie. Cała terapia dostosowana jest do trudności i zaburzeń dziecka. Poprzez różnorodne ćwiczenia dziecku dostarczana jest kontrolowana ilość bodźców sensorycznych dzięki którym następuje poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Dla jakich dzieci jest terapia integracji sensorycznej?

 Terapia SI jest przede wszystkim dla dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które przejawiają trudności związane z zaburzoną integracją sensoryczną, m.in.

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową, słuchową, wzrokową, przedsionkową, dyspraksją, niepewnością grawitacyjną)
 • z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia)
 • z zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy
 • trudności z koncentracją uwagi
 • z nadpobudliwością psychoruchową, niezgrabnością motoryczną
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z  autyzmem,
 • z  Zespołem Downa,
 • z Zespołem Aspergera
 • z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym
 • z zespołami genetycznymi (m.in. zespołem Kruchego X).
 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.

 Dlaczego terapia integracji sensorycznej jest taka ważna?

 Terapia pomaga dziecku przetwarzać bodźce zmysłowe, tak by stanowiły zgraną całość. Podczas zajęć kiedy dziecko angażuje się w konkretne działanie, które zapewnia intensywność, trwanie i jakość wrażenia sensorycznego w układzie nerwowym, wówczas jego zachowanie adaptacyjne się poprawia, a to prowadzi do lepszego przetwarzania sensorycznego. W wyniku tego poprawia się percepcja, uczenie się, kompetencje i pewność siebie. Dziecko nabywa umiejętności planowania, organizowania. Bez terapii nie zgrane zmysły mogą znacznie utrudnić jego  życie.

 Terapia pomaga dziecku, by mogło prawidłowo funkcjonować. Terapia pomaga zbudować dziecku silne i mocne fundamenty na przyszłość. Bez terapii problem z jakim zmaga się dziecko będzie ciągnął się przez całe życie. Co więcej dziecko nie wyrośnie z zaburzeń przetwarzania sensorycznego, ale raczej zaburzenie to się u niego utrwali.

 Terapia oferuje dziecku narzędzia do tego, by się uczyć, poprawia emocjonalne samopoczucie dziecka.

 Dziecko bez terapii nie jest w stanie sobie pomóc samo. Ważna jest indywidualna diagnoza i terapia dziecka, która poprawi jego funkcjonowanie sensoryczne w życiu codziennym i na dalszym etapie jego życia.

Literatura:

– C. S. Krasnowitz „Nie zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego- diagnoza i postępowanie”. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012.

– E. Grzybowska ”Słowniczek podstawowych terminów związanych z integracją sensoryczną”

– M. Borkowska „Integracja sensoryczna na co dzień”, Warszawa 2010,

– B. Odowska- Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej”, Harmonia, Gdańsk 2013

– i inne.